https://www.nordiciotweek.com/
top of page
Search
  • -

Jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittämistä


Parhaimmillaan oppiminen on innostavaa oivaltamista, uusien tietojen ja taitojen kertymistä. Yrityksen näkökulmasta tehokas osaamisen kehittämisen prosessi on ketterä ja joustava, eli sen avulla vastataan nopeasti koulutustarpeisiin. Priima-oppimisympäristössä tavoitteenamme on rakentaa parhaat mahdolliset raamit osaamisen kehittämiseen ja monimuotoisten oppimisprosessien tukemiseen.


Osaamisen kehittämisen keskiössä


Yrityksen tärkein voimavara ja kilpailutekijä on yleensä henkilöstön osaaminen, joten jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen ovat tärkeitä teemoja. Oppimisprosessi on parhaimmillaan osa työtä ja arkea – opitaan niitä taitoja ja osaamisia, joita omassa työssä, tiimissä ja työyhteisössä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Merkittävä vastuu on tietysti yrityksen johdolla osaamisen kehittämisen strategisen suunnittelun ja käytännön toteutuksen kannalta jatkuvan oppimisen mahdollistajana.


Erilaisia koulutustoteutuksia


Kun lähdetään suunnittelemaan verkko-oppimisympäristöön erilaisia koulutustoteutuksia, on tärkeää pohtia ensin keskeiset lähtökohdat kuntoon: • toimintamalli eli mitä tehdään ja miten • oppimis- ja osaamistavoitteet • keskeinen sisältö • kohderyhmä tai kohderyhmät

Koulutustoteutuksen suunnitelman pohjalta on helppo rakentaa kurssisisältöä oppimisympäristöön. Priimassa voidaan hyödyntää valmiita SCORM-oppimispaketteja, mutta myös tuottaa nopeasti kurssikokonaisuuksia omista sisällöistä.


Kurssisisällön rakentaminen Priimaan on helppoa ja nopeaa, kun toimintamalli, tavoitteet ja sisältö ovat hahmoteltuna. Kun tavoitteena on osallistava oppiminen, tämä näkökulma kannattaa huomioida läpi oppimiskokonaisuuden tuottamisprosessin suunnittelusta toteutukseen. Aito osallistaminen tarkoittaa koko oppimisprosessin vuorovaikutteisuuden pohtimista niin, että oppija on aktiivinen toimija läpi koko polun.


Aktivoimisen ja osallistamisen keinot


Miten sitten Priimassa voidaan aktivoida ja osallistaa? Monin tavoin! Sisältö on hyvä pilkkoa sopivan pieniin osiin esimerkiksi osatavoitteiden mukaan. Tällöin laajoja sisältökokonaisuuksia on helpompi hahmottaa ja niitä voidaan ottaa haltuun askel kerrallaan. Samalla kannattaa aktivoida oppijan aiempia tietoja ja taitoja, auttaa ja tukea liittämään uutta jo olevaan. Tehtävien muotoiluissa on huomioitava, ovatko ne itsenäisiä vai tarkastettavia sekä kommentoitavia tehtäviä. Vertaisarviointi on myös varteenotettava vaihtoehto pohdintojen yhteisessä avaamisessa, kun ollaan esimerkiksi kehittämässä tiimin yhteistä osaamista. Tavoite ja haluttu toteutustapa määrittelevät kuhunkin tilanteeseen sopivat sisältölohkot sekä tehtävä- ja suoritusasetukset.


Oppimateriaalin monipuolisuus ja saavutettavuus ovat tärkeitä, koska ne auttavat tavoittamaan kohderyhmän. Joskus voi olla järkevää tarjota samaakin sisältöä monimediaisesti eri vaihtoehtoina, jos kohderyhmä on laaja ja vaihteleva. Tietty tuttuus on aina hyvä, mutta toisaalta materiaalista voi tulla puuduttavaa, jos se on koko ajan samanlaista. Oppimateriaali voi myös olla vuorovaikutteista ja tukea näin motivointia ja osallistamista.


Henna-Riikka Ahvenjärvi

Priiman tuotepäällikkö

Discendum Oy


Haluatko tutustua Priimaan tarkemmin? Blogistamme priimalms.com/blogi löydät lisää mielenkiintoisia juttuja Priimaan liittyen. Käy kurkkaamassa!

7 views0 comments

댓글


bottom of page